Print

RIE: Risico Inventarisatie en Evaluatie

In de (wettelijk verplichte) risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten de risico’s worden beschreven die zich kunnen voordoen bij de opslag van gevaarlijke stoffen. Ook moet de werkgever aangeven welke beheersmaatregelen zijn getroffen. In sommige gevallen moet de werkgever een ongevallen- of calamiteitenscenario opstellen. In het BHV-beleid en het bedrijfsnoodplan moet in elk geval ook rekening gehouden worden met de gevaren die door de aanwezige gevaarlijke stoffen kunnen bestaan of ontstaan. Bedrijven met installaties die gevaarlijke stoffen bevatten moeten vanaf bepaalde voorgeschreven (grote) hoeveelheden een aanvullende RI&E (ARIE) opstellen.

Explosieveiligheid en ATEX

Voor opslag van explosiegevaarlijke stoffen en gebruik van apparatuur in explosiegevaarlijke atmosfeer gelden de regels van ATEX 114 en ATEX 153.

Volgens paragraaf 3.8 van de PGS 15 is bepaald dat UN goedgekeurde verpakkingen voor brandbare stoffen in PGS 15 opslagen geen secundaire gevarenbron zijn, met uitzondering van:

  • verpakkingen die elders worden geopend en na gebruik worden teruggeplaatst in de opslagvoorziening;
  • opslag van aanstekers;
  • nog een aantal andere stoffen (volgens standpunt I-SZW), waaronder UN goedgekeurde verpakkingen met een ontluchtingsventiel.

Bedacht moet worden dat in veel PGS 15 opslagen sprake is van het opladen van elektrische transportmiddelen zoals heftrucks, stapelaars e.d. Bij het opladen van accu’s kan zuurstof en waterstofgas vrijkomen. Dit zijn relevante aspecten die in het kader van Explosieveiligheid moeten worden geanalyseerd.

Voor al uw vragen over de RIE en ATEX / Explosieveiligheid kunt u bij ons terecht