Print

Opslag verpakte gevaarlijke stoffen

De opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan eisen uit de PGS 15. De laatste PGS 15 versie dateert van september 2016, en wordt binnenkort weer geactualiseerd. In PGS 15 zijn de eisen voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid samengevoegd.

De PGS 15 regelgeving heeft betrekking op de opslag van ADR én CMR producten (CMR = carcinogeen, mutageen, reprotoxisch).

Onderscheid kleine en grote opslagen

De PGS 15 onderscheidt kleine en grote opslagen in compartimenten. De grens voor een kleine opslag ligt op 10.000 kilo. Deze opslag moet voldoen aan hoofdstuk 3 van de PGS 15. Maar wanneer de opslag boven de 10 ton uitstijgt (d.w.z. gevaarlijke én niet gevaarlijke producten samen) moet ook worden voldaan aan de eisen uit hoofdstuk 4. Hiervoor gelden strengere eisen, zoals het moeten voldoen aan een Beschermingsniveau. Ook moet in een aantal gevallen een Uitgangspuntendocument (UPD) worden opgesteld. De opslag van spuitbussen moet voldoen aan hoofdstuk 7 van de PGD 15.

Opslag buiten opslagvoorziening / werkvoorraad / groupage

In beperkte mate mogen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn buiten een opslagvoorziening, bijvoorbeeld vanwege aan- of afvoer (groupage / cross docking). Hiervoor gelden de eisen uit hoofdstuk 5. Werkvoorraad is ook aan regels gebonden.

Gelijkwaardigheid / gemotiveerd afwijken

De voorschriften in PGS 15 zijn bindend, maar bieden wél de mogelijk om op een andere – gelijkwaardige – wijze in te vullen, mits hetzelfde beschermingsniveau wordt bereikt.

Ook wordt de mogelijkheid geboden om gemotiveerd af te kunnen wijken, indien in redelijkheid niet aan een eis van de PGS 15 kan worden voldaan. Dit is altijd ter beoordeling van het Bevoegd Gezag.

Neem voor meer informatie over de opslag gevaarlijke stoffen contact met ons op